Sketches

Lixin yin qq 20170417233204
Lixin yin 665656
Lixin yin 161
Lixin yin 1
Lixin yin 16

Sketches for class /study